Logo carte NL 2018 2

family-living

Juridische info

Deze website behoort toe aan CUVELIER ASSURANCES SPRL

Contactgegevens:
Rue Jean Jaurès 10 B, 7350 Hensies
Telefoon: +3265610501 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FSMA erkenning: 067920 A
Ondernemingsnummer: BE 0882.588.944
RPR

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden:

A. Algemeen

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site. Uw toegang tot of gebruik van deze site wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik de site niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

B. Geen garantie op volledigheid en juistheid

De informatie, inclusief de prijs die vermeld wordt op deze site is louter informatief, zonder enige verbintenis. Geen enkele garantie wordt gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de site. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt vrij is van computervirussen. Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie evenmin enige garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan de regelmatige actualisering vanwege onze partners. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand. De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten. De informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

C. Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen wij of onze partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.

D. Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar wij dragen geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. De links worden u louter informatief meegedeeld. U gaat akkoord om de informatie getoond op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website, zonder onze voorafgaande toestemming.

E. Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

F. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Brocom en haar partners en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brocom. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Brocom of een derde te gebruiken.

G. Commentaren en communicatie

Informatie die u aan ons bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. We zullen niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zullen we aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van ons en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

H. Privacy

Lees onze privacy verklaring.

I. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Brussel, België.

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !